Dodatne korisne informacije

Zastara računa za mobitel, vodu, telekomunikacije, odvoz smeća, novčanih potraživanja, te komunalne naknade

Autor: netinfo.hr
Datum: 07.05.2018

Zastara računa za mobitel

Iako malo vjerojatno, može vam se dogoditi da niste podmirili neki račun za mobitel, a mobilni operater nije pokrenuo postupak prisilne naplate. U tom slučaju, te ukoliko su ispunjeni neki drugi preduvjeti, možda je došlo do zastare. Zastara predstavlja pravni institut propisan Zakonom o obveznim odnosima. Ona znači da vjerovnik više nema pravo zahtijevati od dužnika ispunjenje neke obveze.

Zastara za neplaćeni račun za mobilne usluge nastupa relativno brzo, godinu dana od dana valute plaćanja naznačene na računu. Konkretno, to znači da rok za zastaru računa s datumom valute 12.2. počinje teći 13.2., a nastupa istekom posljednjeg dana roka zastare, u ovom konkretnom slučaju, radi se o godini dana. Ipak, imajte na umu da to što račun niste platili godinu dana ne znači da je nastupila zastara. Važno je da u tih godinu dana, mobilni operater nije pokrenuto nikakvu aktivnost radi naplate svog potraživanja, niti ste vi nekom od svojih radnji posredno priznali dug.

Zastara računa za vodu

Kako bi napunile svoje proračune, jedince lokalne samouprave, ali i neka lokalna komunalna poduzeća, svako toliko zavire u registre svojih dužnika te im na kućne adrese šalju opomene za davno neplaćene račune. U strahu od ovrhe, ali i radi nepoznavanja instituta zastare, mnogi račune bez razmišljanja i plate. Zato je važno poznavati institut zastare te situacije u kojima se na isti može pozvati.

Zastara je pravni institut reguliran prvenstveno Zakonom o obveznim odnosima. Tim istim Zakonom utvrđeni su i zastarni rokovi za različita davanja. Tako jednogodišnji rok zastare vrijedi za tražbine koje se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima. Tu spadaju svi klasični računi od električne i toplinske energije, telefona, plina, pa time i račun za isporučenu vodu. Dakle, ukoliko primite opomenu pred ovrhu za račun koji je stariji od godine dana, a da u međuvremenu vodoopskrbno poduzeće nije na druge načine pokušalo naplatiti svoje potraživanje, taj račun niste dužni platiti. Međutim, dužni ste vodoopskrbnom poduzeću poslati prigovor u kojem se jasno pozivate na zastaru. Tek će tom radnjom, vaša obveza postati neutuživa.

Zastara računa za telekomunikacije

Zaboravili ste platiti račun za telekomunikacijske usluge? U tom će vas slučaju najvjerojatnije teleoperater zvati, tražiti da podmirite svoje dugovanje, uskratit će vam pružanje svoje usluge i pokrenuti postupak prisilne naplate. Ukoliko iz nekog razloga teleoperater ne poduzme nikakve radnje kako bi naplatio svoje potraživanje, s protekom određenog vremenskog roka, nastupit će zastara.

Rok zastare je vrijeme kada vjerovnik može zakonski zahtijevati ispunjenje obveze. Za različita novčana davanja propisani su različiti rokovi zastare. Jednogodišnji rok zastare vrijedi za račune koji se odnose na mjesečne, režijske troškove pa prema tome i usluge telekomunikacije. Rok zastare počinje teći prvog idućeg dana od dana dospijeća navedenog na računu. Ako je tijekom roka zastare bilo pokušaja namirenja računa od strane teleoperatera, ili ste vi nekom svojom radnjom priznali dugovanje, rok zastare se prekida. U tom slučaju zastara počinje teći iznova, a vrijeme prije prekida neće se uračunavati u zakonski rok zastare.

Zastara računa za odvoz smeća

Jedan od redovnih računa koji nam svaki mjesec stiže na naplatu odnosi se na odvoz kućnog otpada. Uslugu odvoza kućnog otpada obavljaju u pravilu lokalna trgovačka društva. Može se dogoditi da vam takvo društvo pošalje opomenu pred ovrhu za račune koje ste odavno platili ili da vas tereti za stvaran dug star nekoliko godina. U toj je situaciji važno poznavati institut zastare.

Zastara za obavljene usluge odvoza komunalnog otpada, za potrebe kućanstva, nastupa nakon godine dana. Rok zastare počinje teći prvog idućeg dana od datuma dospijeća navedenog na računu. Ukoliko u tom jednogodišnjem roku zastare, komunalno trgovačko društvo nije poduzelo radnje za naplatu svog potraživanja, nastupit će zastara. Zastara ne znači da dug više ne postoji, već da vjerovnik više nema pravo svoje tražbine naplatiti prisilnim putem.

Zastara novčanih potraživanja

Ukoliko imate neko novčano dugovanje, sigurno vas zanima u kojem roku će ono zastarjeti. Dok traje rok zastare, vjerovnik ima pravo putem suda ili javnog bilježnika pokrenuti postupak prisilne naplate. Kada nastupi zastara, vi kao dužnik, imate pravo uskratiti podmirenje svoje obveze.

Kako se ne bi doveli pod ovrhu i blokadu računa, važno je dobro poznavati kada nastupa zastara, za koju vrstu novčanog potraživanja. Najkraći zastarni rok popisan je za račune koji se odnose na režijske troškove kao što su električna i toplinska energija, plin, voda, dimnjačarske usluge, održavanje čistoće i dr. U roku od 3 godine zastarijevaju dugovanja za povremena plaćanja kao što su komunalna naknada i pričuva. Rok od 10 godina odnosi se na tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti. Ako Zakonom o obveznim odnosima ili drugim posebnim zakonima nije propisan poseban rok zastare, na potraživanje se odnosi opći zastarni rok od 5 godina.

Zastara komunalne naknade

U vidu sveopće prezaduženosti i mnogih blokiranih građana, ne čudi da se građani sve više interesiraju za zakonske mogućnosti otpisa svojih dugova. Jedan od načina da se izbjegne plaćanje nekih starih dugovanja je svakako i putem zastare. Računi za redovite mjesečne režijske troškove zastarijevaju već nakon godine dana. U te troškove spadaju električna i toplinska energija, plin, voda, održavanje čistoće, telekomunikacijske usluge i sl. Komunalna naknada je naknada koja se, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, plaća jedinici lokalne samouprave za pokriće komunalnih djelatnosti.

Za razliku od većine redovnih troškova, potraživanje za komunalnu naknadu zastarijeva za tri godine. Rok zastare od 3 godine počinje teći prvog idućeg dana nakon roka dospijeća navedenog na računu. U praksi rijeko će se dogoditi da jedinica lokalne samouprave ili komunalno poduzeće kojem je povjerila naplatu komunalne naknade, u 3 godine ne pokrene postupak prisilne naplate svojih potraživanja, no može se dogoditi da vam stigne opomena za neki davno neplaćeni račun koji žele naplatiti po principu „ako prođe, prođe“, nadajući se vašem nepoznavanju instituta zastare.