Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti kupnje netinfo.hr usluge internet informiranja i sklapanja ugovora o zajmu

1. Opće odredbe

1.1. Opći uvjeti kupnje netinfo.hr usluge internet informiranja i ugovora o zajmu (dalje u tekstu: Opći uvjeti) reguliraju postupak kupnje netinfo.hr usluge internet informiranja (dalje u tekstu: netinfo.hr usluga) i odobravanja zajmova (dalje u tekstu: Zajam) te prava i obveze Ugovornih strana kupnje netinfo.hr usluge i ugovora o zajmu sklopljenog između trgovačkog društva WEB DIRECT d.o.o, Slavonska avenija 1C, 10000 Zagreb, OIB 42268111739, kao prodavatelja netinfo.hr usluge i zajmodavca (dalje u tekstu: WEB DIRECT) i Klijenta kao kupca netinfo.hr usluge internet informiranja i zajmoprimca (dalje u tekstu: Klijent), i primjenjuju se na prodaju netinfo.hr usluge te predstavljaju sastavni dio svakog ugovora o zajmu koje WEB DIRECT kao prodavatelj netinfo.hr usluge i zajmodavac pruža Klijentu, a u skladu sa ovim Općim uvjetima

1.2. Društvo WEB DIRECT registrirano je za obavljanje djelatnosti: pružanje usluga informacijskog društva, promidžba (reklama i propaganda), djelatnost javnog informiranja

1.3. Ukoliko pojedina prava i obveze između WEB DIRECT kao prodavatelja netinfo.hr usluga i zajmodavca i Klijenta kao kupca netinfo.hr usluga i zajmoprimca, nisu uređena u okviru ovih Općih uvjeta, na prava i obveze Ugovornih stranaka primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/3, NN 67/08, NN 36/09, NN 130/11), Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 78/12), sa naglaskom na odredbe koje uređuju ugovore o uslugama sklopljenim sredstvima daljinske komunikacije.

2. Pojmovi

2.1. Pojedini pojmovi ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

"Opći uvjeti" imaju značenje ugovora o kupnji netinfo.hr usluga i ugovora o zajmu sklopljenog na daljinu između WEB DIRECT i Klijenta na način kako je to određeno ovim Općim uvjetima, a sa sadržajem propisanim Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, NN 67/08, NN 36/09, NN 130/11), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 78/12).

"Ugovorne strane" označavaju:

 • ugovornu stranu koja se javlja na strani nosioca prodaje netinfo.hr usluga i zajmodavca: WEB DIRECT d.o.o., sa sjedištem u Slavonska avenija 1C, 10000 Zagreb, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-21/4891-2 , MBS: 081352088, OIB: 42268111739.
 • ugovornu stranu koja se javlja na strani nosioca kupnje netinfo.hr usluga i zajmoprimca: Klijent

"Klijent" označava fizičku osobu kupca netinfo.hr usluge i zajmoprimca, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, ne stariju od 65 godina, neograničeno poslovno sposobnu, državljanina Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja je podnijela zahtjev za kupnjom netinfo.hr usluga sa ili bez ostvarenim pravom na zajam te prihvatila ove Opće uvjete.

"Internet stranica" znači internet stranice društva WEB DIRECT: www.netinfo.hr

"Token" je digitalni zapis koji, preko internet stranice, omogućuje klijentu pregledavanje i skidanje sadržaja netinfo usluge.

"Netinfo.hr usluga internet informiranja" je usluga elektroničkog informiranja građana, ažurirane i sažete servisne informacije iz ponude trgovačkih lanaca, autokuća, osiguranja, leasinga i banaka u RH za građane, te ostale općenite informacije na područjima financija, a koje klijent može pronaći i skinuti na stranici "INFORMACIJE" (https://www.netinfo.hr/infos), koja se uz naknadu pruža na individualni zahtjev Klijenta putem tokena.

"Iznos zajma" je novčani iznos na koji se može ostvariti pravo kupnjom jedne od netinfo.hr usluga, a ovisi o modelu kupljene netinfo.hr usluge.

"Naknada za obradu zajma i isplatu Iznosa zajma (u daljnjem tekstu "Naknada") je fiksna naknada za obradu i isplatu Iznosa zajma u iznosu od 3,98 €, koju je Klijent obvezan platiti WEB DIRECT.

"Uredba" znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.

3. Zahtjev za kupovinom netinfo.hr usluge i ostvarivanjem prava na zajam

3.1. Društvo WEB DIRECT prodaje netinfo.hr usluge i sklapa ugovore o zajmu samo s neograničeno poslovno sposobnim fizičkim osobama koje su navršile 18 godina, ne stariju od 65 godina, zaposlene su te imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

3.2. Podnošenjem zahtjeva za kupnjom netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam Klijent potvrđuje da ne kasni s vraćanjem bilo kakvih novčanih obveza niti prema jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, da nije registriran kao dužnik koji ne ispunjava svoje obaveze plaćanja u bilo kojem registru dužnika te da nije u nikakvom sporu koji bi mogao utjecati na njegovu sposobnost za plaćanjem netinfo.hr usluge i povratom iznosa zajma ukoliko je ostvario pravo na njega.

3.3. Klijent koji je zainteresiran za kupnju netinfo.hr usluge može neposredno na internet stranici www.netinfo.hr predati zahtjev za kupnjom netinfo.hr usluge, klikom na "PREDAJ ZAHTJEV" nakon što je odabrao netinfo.hr uslugu, te da li želi ostvariti pravo na zajam ili ne želi ostvariti pravo na zajam. Po pravilnom popunjavanju podataka, od Klijenta će biti zatraženo da se upozna sa Općim uvjetima, koje je klijent dužan u cijelosti pročitati, suglasiti se i prihvatiti klikom na "PREDAJ OBRAZAC". Klijent jamči za istinitost i pravilnost unesenih podataka.

3.4. Ako Klijent ne želi dati svoju suglasnost na Opće uvjete ugovora klikom na "PREDAJ OBRAZAC", kako je to opisano u prethodnom stavku ovoga članka, daljnji postupak kupnje netinfo.hr usluga sa ili bez ostvarivanim pravom na zajam ne može se nastaviti.

3.5. WEB DIRECT u cijelosti pridržava pravo povlačenja prodaje netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam i u tom slučaju nije dužno dati Klijentu posebno pisano obrazloženje, a Klijent nema pravo zahtijevati povrat troškova za poslane SMS poruke, odnosno druge slične troškove.

3.6. Odredbe ovog članka primjenjuju se analogno i na Klijenta koji je već koristio netinfo.hr usluge i koji je ponovno zainteresiran za iste. U slučaju da je Klijent koji je koristio netinfo.hr usluge zainteresiran za ponovnu kupnju netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam isto može neposredno zatražiti na Internet stranici ili sa registriranog broja mobitela putem SMS, Whatsapp, Viber ili Telegram poruke na broj 097 777 3 555.

4. Istinitost podataka

4.1. Klijent se obvezuje pravovremeno prijaviti promjene u unesenim pristupnim podacima koji mogu utjecati na vjerodostojnost njegovog profila (promjena adrese stanovanja, e-mail adrese, broja telefona i sl.).

4.2. WEB DIRECT je ovlašten nazvati telefonski broj koji je Klijent naveo u pristupnim podacima, kako bi dodatno provjerili točnost i istinitost dostavljenih podataka.

5. Naziv, sadržaj i cjenik paketa netinfo.hr usluga

5.1. Naziv i sadržaj paketa netinfo.hr usluga:

 • netinfo.hr MINI - paket 30 tokena
 • netinfo.hr REGULAR - paket 60 tokena
 • netinfo.hr MEDIUM - paket 90 tokena
 • netinfo.hr LARGE - paket 120 tokena
 • netinfo.hr MAXI - paket 150 tokena

5.2. Kupnjom jednog od paketa netinfo.hr usluge (netinfo.hr REGULAR, netinfo.hr MEDIUM, netinfo.hr LARGE, netinfo.hr MAXI) Klijent može klikom na "ŽELIM ZAJAM" ostvariti pravo na jednokratni zajam.

5.3. Kupnjom jednog od paketa netinfo.hr usluge (netinfo.hr REGULAR, netinfo.hr MEDIUM, netinfo.hr LARGE, netinfo.hr MAXI) Klijent nije dužan/ne mora ostvariti pravo na jednokratni zajam i to određuje klikom na "NE ŽELIM ZAJAM".

5.4. Kupnjom jednog od paketa netinfo.hr usluge (netinfo.hr REGULAR, netinfo.hr MEDIUM, netinfo.hr LARGE, netinfo.hr MAXI) bez ostvarivanja prava na zajam Klijent ne može naknadno ostvariti pravo na jednokratni zajam.

5.5. Iznos zajma zavisi od paketa kupljene netinfo.hr usluge i naznačen je u čl.5.7.

5.6. Cjenik netinfo.hr usluga (cijene su iskazane sa PDV-om 25%):

PAKET BROJ TOKENA CIJENA
MINI 30 50,00 €
REGULAR 60 100,00 €
MEDIUM 90 150,00 €
LARGE 120 200,00 €
MAXI 150 250,00 €

5.7. Iznosi zajma na koji se može ostvariti pravo kupnjom pojedine netinfo.hr usluge

PAKET IZNOS ZAJMA NAKNADA ZA OBRADU
MINI 200,00 € 3,98 €
REGULAR 400,00 € 3,98 €
MEDIUM 600,00 € 3,98 €
LARGE 800,00 € 3,98 €
MAXI 1000,00 € 3,98 €

6. Kupovina netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam

6.1. Kupovina netinfo.hr usluge odobrava se nakon provjere platne sposobnosti Klijenta. Potrebno je poslati promet po tekućem računu za zadnji mjesec ili zadnja tri mjeseca, kopiju osobne iskaznice te kopiju kartice tekućeg računa gdje je vidljiv IBAN. Ukoliko je Klijent ostvario pravo na zajam ugovor o zajmu smatra se sklopljenim po isplati zajma na Klijentov registrirani tekući račun - IBAN. Račun za kupovinu netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma dostavit će se Klijentu na njegovu registriranu e-mail adresu u roku od 15 radnih dana ili poštom preporučeno na registriranu adresu, po pisanom zahtjevu Klijenta.

6.2. Sklapanjem ugovora o zajmu, WEB DIRECT obvezno je Klijentu isplatiti dogovoreni iznos zajma, a Klijent se obvezuje podmiriti cjelokupni iznos računa za obradu zajma, pravovremeno i pravilno, a isto tako i zajam vratiti u roku i uvjetima, kao što je dogovoreno ovim Općim uvjetima.

6.3. Klijent može imati istovremeno kupljenu samo jednu netinfo.hr uslugu i, ako je ostvario pravo na zajam, vezano na nju sklopljen samo jedan ugovor o zajmu. Sljedeća kupnja netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam može se realizirati nakon što je Klijent podmirio cjelokupni iznos računa za netinfo.hr uslugu i, ako je ostvario pravo na zajam, računa za obradu zajma te ako je poravnanje izvršeno pravovremeno i pravilno, a isto tako i zajam vratio u roku i uvjetima, kao što je dogovoreno ovim Općim uvjetima.

6.4. Ukoliko Klijent ima netinfo.hr uslugu sa ostvarenim pravom na zajam i podmiri cjelokupni iznos računa za netinfo.hr uslugu bez podmirivanja cjelokupnog iznosa računa za obradu zajma i/ili nije zajam vratio u cijelosti uz sljedeću kupnju netinfo.hr usluge nije moguće ostvariti pravo na zajam.

6.5. Upoznavanje Klijenta s Općim uvjetima prije kupnje netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam kao i izričita potvrda Klijenta da je s njima u cijelosti i bez primjedbi suglasan te da ih prihvaća, bitan je uvjet za kupnju netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanje ugovora o zajmu. Kupnjom netinfo.hr sa ili bez ostvarenim pravom na zajam Klijent potvrđuje da je odredbe Općih uvjeta pročitao te ih u cijelosti i bez rezervi prihvaća.

6.6. Klikom na "PREDAJ OBRAZAC" na stranici "REGISTRACIJA" (https://www.netinfo.hr/registracija), a u skladu sa Općim uvjetima, Klijent izričito potvrđuje da mu je omogućen uvid u Opće uvjete, da ih je pročitao, da je upoznat sa njihovim sadržajem i da se sa istim u potpunosti slaže te da odredbe Općih uvjeta prihvaća kao obvezujuće i apsolutno bitne sastavne dijelove kupovine netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam.

6.7. Klijent koji je na Internet stranici www.netinfo.hr registriran, kupnju netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam može zatražiti na Internet stranici „POČETNA“ (www.netinfo.hr), klikom na "PREDAJ ZAHTJEV" ili sa registriranog broja mobitela putem SMS, Whatsapp, Viber ili Telegram poruke na broj 097 777 3 555 društvu WEB DIRECT sa sljedećim sadržajem (ovim redoslijedom, koristeći zarez): "netinfo.hr USLUGA (REGULAR, MEDIUM, LARGE, MAXI),ŽELIM ZAJAM (DA, NE),OIB" (primjer: MAXI,DA,1234567890).

6.8. Ukoliko je Klijentu odobrena kupnja netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam, Klijent će na registriranu e-mail adresu zaprimiti obavijest o aktivaciji netinfo.hr usluge, obavijest o broju zaprimljenih tokena i, ako je ostvario pravo na zajam, obavijest o isplati zajma.

6.9. Dan kada Klijent zaprimi navedeni e-mail smatrati će se danom kupnje netinfo.hr usluge i, ako je ostvario pravo na zajam, dan sklapanja ugovora o zajmu između Ugovornih strana.

6.10. Sklapanjem ugovora o zajmu WEB DIRECT Klijentu će u roku od 2 (dva) radna dana od ostvarivanja prava na zajam isplatiti iznos zajma na tekući račun - IBAN u vlasništvu Klijenta, naznačen od Klijenta prilikom registracije.

6.11. WEB DIRECT će putem elektroničke pošte na registriranu e-mail adresu Klijenta (ili ako Klijent tako izričito zahtijeva, na njegovu adresu putem pošte) poslati račun za kupovinu netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma i vraćanja iznosa zajma. Ako Klijent ne primi račun za kupovinu netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma i vraćanja iznosa zajma, time nije oslobođen svoje obveze plaćanja računa za kupovinu netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma i vraćanja iznosa zajma i nakon njihovog dospijeća. Ukoliko Klijent u roku od 15 (pet) radnih dana nakon kupnje netinfo.hr usluge ne primi račun za kupovinu netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma i vraćanja iznosa zajma, o tome mora obavijestiti društvo WEB DIRECT te zatražiti upute za dostavu broja transakcijskog računa - IBANA i poziva na broj za plaćanje obaveza proisteklih iz kupnje netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu.

7. Dospjelost računa za netinfo.hr usluge sa ili bez ostvarenim pravom na zajam

7.1. Rok dospijeća računa za kupnju netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, računa za obradu zajma i vraćanja iznosa zajma je 30 dana, a započinje od dana kada društvo WEB DIRECT aktivira netinfo.hr uslugu te ako je ostvario pravo na zajam od dana isplate zajma. Ako plaćanje računa i povrat zajma dospijevaju na dan kada banke u Republici Hrvatskoj ne obavljaju bankovne transakcije, račun i besplatni zajam dospijevaju na plaćanje sljedeći dan kada banke u Republici Hrvatskoj obavljaju bankovne transakcije.

7.2. Kod plaćanja računa i povrata zajma Klijent mora za namjenu identifikacije plaćanja na nalogu za plaćanje u rubrici "poziv na broj" navesti broj poziva na plaćanje koji je ujedno i broj računa koji je poslan na adresu elektronske pošte (e-mail) Klijenta, odnosno na adresu, ako je Klijent tako zahtijevao. Ako zbog izostavljanja ove obveze Klijentovo plaćanje ne može biti identificirano, podrazumijeva se da nije obavljeno sve dok ga se sigurno ne identificira te je Klijent dužan platiti eventualne zatezne kamate zbog kašnjenja s plaćanjem.

7.3. Plaćanja u korist društva WEB DIRECT smatraju se izvršenima u trenutku kada su novčana sredstva pripisana na jedan od transakcijskih računa društva WEB DIRECT otvorenih kod poslovnih banaka navedenih u ovom članku, sa pravilno navedenim modelom i pozivom na broj iskazanim na Klijentu dostavljenom računu.

Društvo WEB DIRECT ima otvorene račune u sljedećim bankama:

Banka Žiro-račun (IBAN)
Addiko Bank d.d. Zagreb HR7725000091101512729


8. Naknada za obradu zajma i isplatu iznosa zajma

8.1. Iznos Naknade za obradu zajma i isplatu iznosa zajma koju je Klijent obvezan isplatiti WEB DIRECT iznosi 3,98 €.

8.2. Klijent se WEB DIRECT obvezuje platiti Naknadu istovremeno s otplatom Iznosa zajma, a po dospijeću Iznosa zajma.

9. Ostali troškovi

9.1. Troškovi klijenta povezani sa kupovinom jedne od usluga internet informiranja su izdaci u vezi sa slanjem SMS poruka ili troškova prijenosa podataka internetom, te eventualni izdaci zbog bankovnih naknada za plaćanje računa i poravnanje zajma od Klijenta. Ove troškove Klijentu obračunavaju ponuđači usluga mobilne telefonije i usluga prijenosa podataka sukladno s njihovom tarifom za slanje SMS poruka, prijenosa podataka, kao i banke i druge organizacije ili ustanove sukladno s njihovim tarifama. Troškove snosi Klijent i nema pravo na povrat istih od strane tvrtke WEB DIRECT ni u kom slučaju. Povratni SMS ili drugi oblici komunikacije, što ih Klijentu šalje tvrtka WEB DIRECT, klijentu se dodatno ne obračunavaju.

10. Odustajanje od kupnje usluge internet informiranja i pravo na raskid ugovora o zajmu

10.1. Klijent može odustati od kupnje netinfo.hr usluge do realizacije kupljene netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu do isplate Iznosa zajma. Odustajanje mora biti dostavljeno društvu WEB DIRECT u pisanom obliku.

10.2. Klijent ima pravo na jednostrani raskid kupnje netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu, bez obveze navođenja razloga za raskidom, u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od kupnje netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanja ugovora o zajmu. Obavijest o raskidu mora biti dostavljeno društvu WEB DIRECT u pisanom obliku, a smatrati će se pravovremenom ako je predana poštanskom uredu prije isteka četrnaestog radnog dana od dana kupnje netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanja ugovora o zajmu.

10.3. Klijent se odriče svog prava na jednostrani raskid kupnje netinfo.hr usluge onog trenutka kada započne realizacija kupljene netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu onog trenutka kada WEB DIRECT izvrši uplatu Iznosa zajma na Klijentov tekući račun - IBAN temeljem Klijentovog potpisa ugovora o zajmu utvrđenog u točkama 6.1., 6.2. i 6.3.

10.4. Klijent svoje pravo odustajanja/raskida izvršava tako da društvu WEB DIRECT dostavi pismenu obavijest na adresu WEB DIRECT d.o.o., Slavonska avenija 1C, 10000 Zagreb, sa sljedećim sadržajem:

 1. Ime, Prezime i lozinku Klijenta
 2. Izjavu volje da Klijent odustaje ili raskida kupnju netinfo.hr usluge i/ili ugovor o zajmu te izjavu o namjeri da će vratiti sav dugovani Iznos zajma
 3. Datum izjave o odustajanju
 4. Vlastoručni potpis Klijenta

10.5. Izjava o odustajanju odnosno raskidu kupnje netinfo.hr usluge i/ili ugovora o zajmu, ima učinak prema društvu WEB DIRECT kada isto primi izjavu o odustajanju/raskidu u roku i na način utvrden u točki 10.1. i 10.2. ovih Općih uvjeta.

10.6. U slučaju raskida kupnje netinfo.hr usluge i/ili ugovora o zajmu, primjenjuju se odredbe utvrđene ovim Općim uvjetima, a u slučaju da uvjeti nisu utvrđeni ovim Općim uvjetima, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

11. Zatezne kamate u slučaju kašnjenja sa plaćanjem računa za kupnju netinfo.hr usluge, računa za obradu zajma i povrata Iznosa zajma

11.1. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem računa za kupnju netinfo.hr usluge Klijent će biti dužan društvu WEB DIRECT plaćati zakonske zatezne kamate po stopi važećoj na dan ulaska u kašnjenje i to od dana dospijeća pa do dana podmirenja cjelokupnog iznosa računa.

11.2. U slučaju da Klijent nakon dospijeća računa za netinfo.hr usluge ne plati svoje obveze u cijelosti, pravovremeno ili pravilno, društvo WEB DIRECT će nakon 5(pet) dana od dana dospijeća računa netinfo.hr usluge, sukladno Ovršnom zakonu, pokrenuti postupak ovrhe.

11.3. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem računa za obradu zajma i povrata Iznosa zajma Klijent će biti dužan društvu WEB DIRECT plaćati zakonske zatezne kamate po stopi važećoj na dan ulaska u kašnjenje i to od dana dospijeća pa do dana podmirenja cjelokupnog iznosa računa i povrata Iznosa zajma.

11.4. U slučaju da Klijent nakon dospijeća računa za obradu zajma i povrata Iznosa zajma, ne plati svoje obveze u cijelosti, pravovremeno ili pravilno, društvo WEB DIRECT će nakon 5(pet) dana od dana dospijeća računa za obradu zajma i povrata Iznosa zajma, sukladno Ovršnom zakonu, pokrenuti postupak ovrhe.

11.5. U slučaju da Klijent ne plati svoje obveze u cijelosti, pravovremeno ili pravilno, društvo WEB DIRECT može nenaplaćena potraživanja prenijeti na treću osobu, koja će ih naplaćivati, sukladno svojoj poslovnoj praksi.

11.6. Troškove naplate nenaplaćenih potraživanja (troškove odvjetnika, troškove javnog bilježnika, sudske troškove itd.) u cijelosti snosi Klijent.

11.7. Obveze Klijenta prema društvu WEB DIRECT će se primitkom eventualnog djelomičnog plaćanja podmirivati po sljedećem redoslijedu:

 1. Troškovi naplate duga (troškovi odvjetnika, troškovi javnog bilježnika, sudski troškovi, itd)
 2. Naknada za zakašnjenje (zatezne kamate)
 3. Iznos računa za netinfo.hr usluge
 4. Iznos računa za obradu zajma i Iznos zajma

12. Zaštita i obrada osobnih podataka

12.1. Klijent jamči za točnost i istinitost podataka dostavljenih prilikom prvog podnošenja zahtjeva za kupnjom netinfo.hr usluge. Dužnost je i obveza Klijenta da provjeri točnost podataka prije podnošenja svakog novog zahtjeva za kupnjom netinfo.hr usluge, a u slučaju bilo kakve promjene, nepravilnosti ili netočnosti bez odlaganja tu promjenu, nepravilnost ili netočnost prijavi društvu WEB DIRECT. Suprotno postupanje Klijenta neće osloboditi odgovornosti za bilo koji oblik ili iznos štete koji nastane upotrebom podataka temeljem kojih se ostvaruje pravo na kupnju netinfo.hr usluge niti će Klijenta osloboditi obveze proizašle kupnjom netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu. Klijent se obvezuje da će do ispunjenja svojih obveza proizašlih kupnjom netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, iz ugovora o zajmu pismeno i bez odlaganja obavijestiti društvo WEB DIRECT o bilo kakvoj promjeni podataka.

12.2. Društvo WEB DIRECT obrađuje i upotrebljava osobne podatke Klijenta koji su joj dostavljeni pri obradi zahtjeva za kupnjom netinfo.hr usluge na način da omogući njihovu potpunu zaštitu, a u svrhu s kojom je Klijent upoznat. Podaci o Klijentu, kao i činjenice i okolnosti koje je društvo WEB DIRECT saznalo na osnovu pružanja usluga Klijentu smatraju se poslovnom tajnom te ih društvo WEB DIRECT može otkriti i proslijediti trećim osobama samo u slučajevima propisanim zakonom.

12.3. Kupnjom netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanjem ugovora o zajmu, odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta, Klijent je izričito suglasan da društvo WEB DIRECT obrađuje i upotrebljava njegove osobne podatke u svrhu obrade zahtjeva za kupnjom netinfo.hr usluge te u druge svrhe s kojima je Klijent izričito upoznat.

12.4. Klijent može u svako doba pismeno zahtijevati da mu se omogući uvid u katalog osobnih podataka; da mu se potvrdi ako se podaci koji se odnose na nju obrađuju ili ne, da mu se omogući uvid u osobne podatke koji se nalaze u registru osobnih podataka te da te iste podatke prepisuje ili kopira ili da mu se dostavi popis korisnika kojima su bili proslijeđeni ti podaci.

13. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

13.1. Voditelj obrade je WEB DIRECT koji je sastavio ovu izjavu o privatnosti kako bi pokazao svoju predanost zaštiti podataka i kako bi informirao pojedince o načinu skupljanja i dijeljenja informacija vezanih uz registrirane korisnike stranice www.netinfo.hr.

13.2. WEB DIRECT je imenovao svog službenika za zaštitu osobnih podataka, a njegovi kontakt podaci su admin@netinfo.hr.

13.3. Kao preduvjet za registraciju Klijeta (neovisno o tome hoće li koristiti usluge društva WEB DIRECT) prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 • OIB,
 • ime,
 • prezime,
 • broj osobne iskaznice ili JMBG,
 • adresu stalnog prebivališta (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj),
 • broj tekućeg računa (IBAN),
 • e-mail adresa,
 • broj mobitela

13.4. Kao preduvjet za traženje i odobravanje korištenja netinfo.hr usluga prikupljaju se dodatni podaci:

 • promet po tekućem računu u zadnja 3 mjeseca,
 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija kartice tekućeg računa s vidljivim IBAN-om

13.5. Prikupljeni osobni podaci koriste se za obradu zahtjeva Klijenta za korištenje netinfo.hr usluga.

13.6. Prikupljeni osobni podaci pohranjeni su u bazu podataka kako bi bili olakšani ponovni pristup web stranici i korištenje usluga društva WEB DIRECT.

13.7. Urednim ispunjenjem obaveza nastalih korištenjem netinfo.hr usluga Klijentove osobne podatke društvo WEB DIRECT neće davati na korištenje drugim pravnim ili fizičkim subjektima.

13.8. U slučaju neispunjenja obaveza vezanih uz korištenje netinfo.hr usluga Klijentove osobne podatke društvo WEB DIRECT dostaviti će tvrtki za naplatu potraživanja, odvjetniku i javnom bilježniku s kojima u trenutku pokretanja procesa naplate nepodmirenih dugova ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji.

13.9. Klijent može svoje podatke, koristeći svoje korisničko ime i lozinku, provjeriti na web stranicama društva WEB DIRECT te zatražiti kopiju osobnih podataka koje je društvo WEB DIRECT prikupilo od Klijenta.

13.10. Klijent može zatražiti da mu se dostavi kopija njegovih osobnih podataka (svih ili samo nekih) putem svoje registrirane e-mail adrese na podrska@netinfo.hr. Podaci će u elektroničkom formatu biti vraćenu na Klijentovu registriranu e-mail adresu.

13.11. Klijent može zatražiti ispravak netočnih podataka putem svoje registrirane e-mail adrese na podrska@netinfo.hr.. O učinjenoj izmjeni Klijent će dobiti informaciju na svoj registrirani e-mail.

13.12. Klijent ima pravo na brisanje ("pravo na zaborav") u skladu sa člankom 6. i člankom 17. Uredbe koje može zatražiti putem svoje registrirane e-mail adrese na podrska@netinfo.hr.

13.13. Web stranica društva WEB DIRECT koristi kolačiće u cilju praćenja broja posjetitelja i utjecaj marketinških kampanja na broj posjetitelja bez prikupljanja osobnih podataka. Detaljne informacije o kolačićima i o tome koje informacije tim putem prikupljamo možete saznati na stranici "Više o kolačićima (tzv. cookies)" (https://www.netinfo.hr/cookies).

13.14. Web stranica društva WEB DIRECT koristi link na druge web stranice. Politika privatnosti s web stranica društva WEB DIRECT ne odnosi se na te druge web stranice te Klijent treba pročitati njihovu politiku privatnosti.

13.15. Zbog zaštite osobnih podataka koje od Klijenta prikuplja društvo WEB DIRECT koristi fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđuje i testira sigurnosnu tehnologiju.

13.16. WEB DIRECT ograničava pristup Klijentovim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili neke koristi ili usluge. Educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka, čuvanju privatnosti i zaštiti Klijentovih podataka te predviđa primjerene disciplinske postupke kako bi se osiguralo odgovorno ponašanje zaposlenika u pogledu privatnosti.

13.17. Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima tvrtke partnera (DHH d.o.o., Dalmatinova 4, 52100 Pula). Pohranjene podatke društvo WEB DIRECT neće prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

13.18. Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem usluga. U slučaju povrede prikupljenih osobnih podataka društvo WEB DIRECT će Klijenta i nadležno nadzorno tijelo o tome obavijestiti u roku od 72 sata informirajući Klijenta pri tome o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, može bitnom utjecaju na usluge i planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince. Ako takav način informiranja bude iziskivao nerazmjeran napor obavijestiti ćemo Klijente putem sredstava javnog obavješćivanja.

13.19. Politika privatnosti ažurirana je dana 25.05.2018 i od tada nije mijenjana. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene vezane uz politiku privatnosti nova verzija biti će objavljena na web stranici društva WEB DIRECT, a Klijenti će dobiti informaciju i na registrirani e-mail

13.20. Klijent može u bilo kojem trenutku poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade svojih osobnih podataka od strane društva WEB DIRECT. U Republici Hrvatskoj pritužbu Klijent može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

13.21. Klijent ima pravo postaviti bilo kakvo pitanje u vezi politike privatnosti društva WEB DIRECT putem svoje registrirane e-mail adrese na admin@netinfo.hr ili poslati dopis na adresu WEB DIRECT d.o.o., Slavonska avenija 1C, 10000 Zagreb

14. Odgovornost

14.1. Klijent je dužan WEB DIRECT ili trećoj osobi namiriti sve troškove nastale u slučaju da je u postupku kupnje netinfo.hr usluge i/ili sklapanja ugovora o zajmu, odnosno bilo kada nakon njegovog sklapanja, tvrtki WEB DIRECT dostavio neistinite podatke ili je na drugi način doveo u zabludu kako bi odobrila kupnju netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, isplatu Iznosa zajma.

14.2. WEB DIRECT ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja bi nastala za Klijenta zbog kvara, odnosno prekida komunikacijskih putova, gubitka SMS poruke ili kašnjenja kod slanja SMS poruke.

14.3. Klijent je dužan čuvati podatke do kojih je došao u postupku kupnje netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanja ugovora o zajmu i ne smije ih otkriti trećoj osobi ili dopustiti takvo otkrivanje. WEB DIRECT ne preuzima nikakvu odgovornost za zlouporabu, odnosno za bilo kakvu štetu koja bi kod Klijenta nastala zbog otkrivanja navedenih podataka.

14.4. Klijent ne može otkloniti obvezu povrata Iznosa zajma ukoliko se Iznos zajma isplati na račun koji je Klijent naznačio u zahtjevu za kupnju netinfo.hr usluge.

15. Korisnička stranica

15.1. Klijentu koji je prethodno od WEB DIRECT putem interneta kupio jednu od netinfo.hr usluga, otvara se korisnička stranica "Korisnički račun" na koju Klijent, putem internet stranice „PRIJAVA“ (www.netinfo.hr/prijava), može pristupiti upotrebom Korisničkog imena i Lozinke.

15.2. Na korisničkoj stranici Klijent dobiva uvid u trenutno stanje kupljenih netinfo.hr usluga, trenutno stanje zajmova, osobne podatke i sve servisne informacije koje je konzumirao. WEB DIRECT može proširiti usluge koje se obavljaju putem Korisničke stranice o čemu će na prikladan način obavijestiti Klijenta.

15.3. Registracijom Klijent daje svoju izričitu suglasnost WEB DIRECT da sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka pohranjuje, obrađuje i koristi osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenju istih. WEB DIRECT navedene podatke može davati drugima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Klijenta i sprečavanja eventualnih zlouporaba.

15.4. Obavijest o uspješnoj registraciji Klijent dobiva elektronički putem e-maila. Klijent je odgovoran za sve nedopuštene aktivnosti izvršene uporabom njegovog korisničkog imena i lozinke, a ako posumnja u neautorizirano korištenje svoga korisničkog imena i lozinke, obvezan je odmah promijeniti lozinku.

16. Prestanak korisničkog statusa

16.1. WEB DIRECT ima pravo isključiti ili suspendirati Klijenta ukoliko krši ove Opće uvjete i ako je takav postupak potreban radi zaštite sigurnosti rada servisa i zaštite drugih korisnika.

16.2. WEB DIRECT nadalje zadržava pravo odbiti i opozvati registraciju, ograničiti korištenje funkcije ili isključiti Klijenta, posebice zbog:

 • davanja netočnih informacija tijekom procesa registracije
 • sumnje na lažno predstavljanje
 • sumnje o etičkim pobudama Klijenta
 • objave ili prenošenja neistinitih informacija, zavaravajućih navoda ili tvrdnji
 • kršenja odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja

16.3. Odluku o zatvaranju korisničkog računa društvo WEB DIRECT može donijeti bez prethodne najave i jednostrano, bez posebnog obrazloženja.

17. Nedopušteni sadržaji

17.1. Prilikom registracije i općenito u pisanoj komunikaciji na web servisu Klijentu nije dopušteno unositi sadržaje:

 • kojima se krše prava trećih osoba, a posebno pravo vlasništva, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva.
 • koji promiču nasilje, sadržaj pornografske prirode ili su na bilo koji drugi sadržaj protivni odredbama kaznenog zakonodavstva
 • koji sadrže računalne viruse, trojanske konje ili druge programe koji mogu dovesti do oštećenja podataka ili sustava

17.2. Klijent će snositi sve troškove i negativne posljedice izazvane takvim nesavjesnim i nepoštenim ponašanjem.

18. Zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva

18.1. WEB DIRECT polaže pravo na sve sadržaje koji su objavljeni na njegovom servisu u obliku teksta, slike, zvuka, formata, računalnog programa, jednako kao i na registrirani znak.

18.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati,distribuirati ili na bilo koji način koristiti u bilo koje svrhe bez izričitog pristanka WEB DIRECT. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

19. Ostali uvjeti

19.1. Klijent svoja prava i obveze proizašle kupnjom netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, iz ugovora o zajmu ne može prenijeti na drugu osobu.

19.2. WEB DIRECT može svoje pravo, koje proizlazi iz prodaje netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, iz ugovora o zajmu, bilo kada i bez suglasnosti Klijenta prenijeti na drugu osobu.

19.3. WEB DIRECT može Opće uvjete izmijeniti u svako vrijeme, ali tako izmijenjeni Opći uvjeti odnose se samo na kupnju usluga internet informiranja i ugovore o zajmu koje WEB DIRECT sklopi sa Klijentom nakon njihova stupanja na snagu.

19.4. Eventualna nevažnost pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta ne utječe na valjanost ostalih uvjeta Općih uvjeta. Ako nakon donošenja ovih Općih uvjeta zakonskim ili podzakonskim propisima neko pitanje koje je regulirano ovim Općim uvjetima bude riješeno na drugačiji način, primjenjivat će se odredbe relevantnog propisa, sve do odgovarajućih izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta.

19.5. Sve poslane obavijesti u vezi sa kupnjom netinfo.hr usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovorom o zajmu i ovim Općim uvjetima moraju biti u pisanoj formi, na hrvatskom jeziku i poslane bilo putem pošte, faxom, odnosno e-mailom. Uz poštivanje pravilnosti adrese, sukladno s prethodnom stavkom, sve se obavijesti smatraju primljenima protekom pet kalendarskih dana od njihovog slanja.

20. Rješavanje sporova

20.1. Sporovi između Ugovornih strana u vezi kupnje netinfo.hr usluge i/ili ugovorom o zajmu će se primarno rješavati mirnim putem, sporazumom Ugovornih stranaka, a u nemogućnosti postizanja sporazuma ugovornih stranaka, određuje se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

21. Završne odredbe

21.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će u svako doba biti dostupni na internetskoj stranici „Opći uvjeti“ (www.netinfo.com/uvjeti)

WEB DIRECT će objaviti i učiniti dostupnima sve promjene i dodatke Općim uvjetima u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

21.2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.03.2024. godine.

Zagreb, dana 01.03.2024. godine.

WEB DIRECT d.o.o., Slavonska avenija 1C, 10000 Zagreb