Informacije

Metode obračuna kamata i naknada u banci

Autor: Netinfo.hr
Datum: 05.01.2023
Kod proporcionalne metode, kamata se obračunava primjenom sljedećih formula:
a) kalendarski broj dana u mjesecu / kalendarski broj dana u godini - kalendarski znači stvarni broj dana u određenom kalendarskom razdoblju (za mjesec 30, 31 te 28 ili 29, a za godinu 365 ili 366). Primjenjuje se redovito u obračunu kamata po svim aktivnim i pasivnim poslovima u banci, osim kod anuitetnog načina otplate. Formula izračuna glasi: K=osnovica * (godišnja stopa/100) * ( kalendarski broj dana u razdoblju obračuna/ kalendarski broj dana u godini).
b) kalendarski broj dana u mjesecu / 360 dana u godini - primjenjuje se iznimno za poslovanje s tržištima na kojima je uobičajen takav način obračuna. Formula izračuna glasi: K= osnovica * (godišnja stopa/100)* (kalendarski broj dana u razdoblju obračuna/360).