Ljudski potencijal – važnost, funkcije, druga grupa funkcija menadžmenta i osobine menadžera te osnovne sastavnice ORR

  • netinfo.hr
  • 10. srpnja, 2018

Važnost menadžmenta ljudskih potencijala

Djelovanje menadžmenta ljudskih potencijala postavljanjem strategije ljudskih potencijala u organizaciji, obavljanjem poslova rukovođenja ljudskim potencijalima i utjecaj na organizacijsku strukturu i kulturu od iznimnog je značaja za zaposlenike i organizaciju, njihovo mikrookruženje, a posljedično i za cjelokupnu ekonomiju i društvo.Odjel menadžmenta ljudskih potencijala bi u strateškom promišljanju organizacije trebao biti u potpunosti ravnopravan s drugim odjelima, poput proizvodnje, prodaje ili istraživanja i razvoja. Takav status menadžmenta ljudskih potencijala proističe iz logične činjenice da se uspješno provođenje bilo koje strategije temelji na stručnim, motiviranim i zadovoljnim zaposlenicima. 

Važnost menadžmenta ljudskih potencijala i njegovog statusa unutar organizacije je od vrlo velikog značaja i za zaposlenike. Zaposlenici dolaze u organizaciju, provode svoje radno vrijeme i napreduju unutar organizacije te naposljetku izlaze iz organizacije kao direktna posljedica rukovođenja ljudskim potencijalima. Menadžment ljudskih potencijala važan je za menadžment organizacije, jer može utjecati na mogućnost zapošljavanja, privlačnost organizacije na tržištu rada, sustav kompenzacija i nagrađivanja, sustav napredovanja, razinu vertikalne i horizontalne komunikacije unutar organizacije i druge faktore ključne za motivirani i produktivni rad zaposlenika u organizaciji. Menadžment ljudskih potencijala bavi se i moralnim i etičkim problemima s kojima se zaposlenici potencijalno mogu susresti u radu, čime utječe i na makrookruženje organizacije. 

Da zaključimo, menadžment ljudskih potencijala od velike je važnosti kako za zaposlenike, tako i za organizaciju. Organizacija putem menadžmenta ljudskih potencijala stvara obrazovane i motivirane zaposlenike te osigurava provođenje zadanih strateških ciljeva. Menadžment ljudskih potencijala, s druge strane, zaposlenicima pruža podršku tijekom cijelog radnog vijeka u organizaciji te čini sponu između organizacije i njezinih zaposlenika i osigurava zdravu komunikaciju između zaposlenika i organizacije. 

Funkcije menadžmenta ljudskih potencijala

Menadžment ljudskih potencijala utječe na proizvodnost i konkurentnost organizacije cijelim nizom aktivnosti koje se protežu svim hijerarhijskim razinama organizacije. Kada govorimo o funkcijama menadžmenta ljudskih potencijala, tada govorimo o svim aktivnostima ljudskih potencijala za koje je odjel za ljudske potencijale zadužen u organizaciji. Aktivnosti menadžmenta ljudskih potencijala mogu se podijeliti u tri osnovne grupe. 

 

Prva grupa - Odnos menadžmenta ljudskih potencijala i organizacije    

- strateški menadžment ljudskih potencijala 

- planiranje ljudskih potencijala 

- rukovođenje promjenama u organizacijskoj strukturi i kulturi 

Druga grupa - Odnos menadžmenta ljudskih potencijala i zaposlenika     

- pribavljanje 

- selekcija 

- obuka i razvoj zaposlenika 

- sustav kompenzacija 

- pravni poslovi vezani uz ljudske potencijale 

- baze podataka zaposlenika 

- pravila ponašanja i briga o disciplini zaposlenika 

- zaštita na radu, briga o zdravlju zaposlenika 

 

Treća grupa - Medijacija u odnosu organizacije i zaposlenika 

- osiguravanje zdravog odnosa organizacije i zaposlenika 

- sustav nagrađivanja zaposlenika 

- briga o motivaciji zaposlenika 

- praćenje radne uspješnosti zaposlenika 

- suradnja na izradi i održavanju sustava napredovanja pomoć pri premještanju zaposlenika 

- provedba promjena u organizaciji 

Druga grupa funkcija menadžmenta ljudskih potencijala

Odnosi se na odnos sa zaposlenicima tijekom životnog ciklusa zaposlenika. Tako aktivnosti pribavljanja i selekcije uključuju, među ostalim, interno i eksterno oglašavanje novih ili slobodnih radnih mjesta, testiranje i intervjuiranje kandidata i koordinaciju privremeno zaposlenih radnika. Razvoj održavanje sustava kompenzacije uključuje upravljanje plaćom i satnicom zaposlenika, izradu opisa poslova i kompenzacije menadžmenta, među ostalim. Obuka i razvoj zaposlenika odnosi se na obuku zaposlenika na trenutačnom radnom mjestu ili razvoj u svrhu pripreme zaposlenika za napredovanje ili novo radno mjesto. Održavanje i ažuriranje podataka o zaposlenicima odnosi se na vođenje bilješki i dosjea svakog pojedinog zaposlenika, najčešće putem specijaliziranog informatičkog sustava. 

 

 Odjel za ljudske potencijale također je odgovoran za praćenje novih pravilnika i zakona vezanih uz ljudske potencijale i djelatnost u kojoj organizacija konkurira te odnose sa širom okolinom organizacije (društvom, interesnim i drugim skupinama). Briga oko discipline i ponašanja u organizaciji provodi se u cilju prevencije spolne, rasne i vjerske netrpeljivosti, zloupotrebe alkohola, droga i drugih opijata, određivanje smjernica za pravilno ponašanje zaposlenika unutar organizacije i prema trećim stranama te praćenje i sankcioniranje neprimjerenog ponašanja. Naposljetku, u odjel ljudskih potencijala pripada i briga o zdravom radnom okruženju i zaštiti na radu zaposlenika. 

Osobine menadžera ljudskih potencijala

Kako bi funkcija i aktivnosti ljudskih potencijala uspješno utjecali na motiviranost i zadovoljstvo zaposlenika, te naposljetku pridonijeli većoj produktivnosti i konkurentskoj prednosti organizacije, osoba zadužena za ljudske potencijale u organizaciji mora posjedovati određena znanja i vještine. 

Menadžer ljudskih potencijala mora biti vješt u vođenju zaposlenika. Vođenje u organizacijskom smislu predstavlja „proces kojim osoba utječe na druge te inspirira, motivira i usmjerava njihove aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva organizacije. No, menadžment ljudskih potencijala u tom je pogledu specifičan. Menadžer zadužen za ljudske potencijale - kao i svaki drugi menadžer - svojim vodstvom mora utjecati na radnu uspješnost i motivaciju zaposlenika u svojem odjelu. 

Uz vještine vođenja, svaki menadžer ljudskih potencijala mora posjedovati i vještine međuljudskih odnosa. Menadžment ljudskih potencijala odnosi se na rad s ljudima i na ljudima, pa se važnost te vještine ne može dovoljno naglasiti. 

Ako se prisjetimo aktivnosti ljudskih potencijala, možemo sa sigurnošću ustvrditi da je za uspješno provođenje aktivnosti menadžmenta ljudskih potencijala vrlo važan rad u timu, neovisno o tome provodi li rukovođenje ljudskim potencijalima u organizaciji jedna osoba ili čitav odjel. Tako osoba zadužena za ljudske potencijale u organizaciji mora razumjeti i prihvaćati karakteristike timskog rada. 

Osnovne sastavnice ORR

Pri razvoju ORR-a za neki posao moramo odrediti:

Koja je svrha toga posla? Dakle, zašto taj posao postoji? 

Koji je naš cilj u tom poslu i zašto? 

Koja su ključna rezultatska područja - gdje je nužno ostvariti određene rezultate, čije ispunjenje ispunjava funkciju posla? 

Jesu li ti ciljevi u skladu s ciljem, vizijom i misijom organizacije? 

 

PREDAJ ZAHTJEV